Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 05 2017

6167 bf9e 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viaunmadebeds unmadebeds

October 22 2017

maligne
6759 fca5
Reposted fromezf ezf viacoffeebitch coffeebitch

October 10 2017

5455 b942 500
Reposted frombrumous brumous viaunmadebeds unmadebeds

July 30 2017

maligne
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viaunmadebeds unmadebeds

July 24 2017

maligne
5943 715a
Reposted frombanitka banitka viabanshe banshe

July 19 2017

0180 a7f9
Reposted fromGirlaremo Girlaremo viacoffeebitch coffeebitch

May 27 2017

maligne
***
Marcin Baran

OPIS STRACONEGO KOBIECEGO CIAŁA

Znałem kiedyś kobietę.
Nieważne kiedy, obojętnie jaką. *
Pachniała miodowym pumperniklem, a jej pupa ruszała się łagodnie, gdy szła się ubrać do łazienki.
Kto teraz dotyka krągłego końca jej ucha?
Kim się posługuje, by nie lubić świata?
Ciało miała podobne do ciał innych kobiet. **
Szczególnie zmysłowo pokazuje kunszt nieobecności.
Wargi?
Ciepłe, zmysłowe, wspaniałe.
Obrzmiewały tak szybko, i nie tylko one.

(Jak uczynić z Ciebie jedną z wielu kobiet?)

* Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
** Nieprawda. Wciąż pamięta jej ciało. (przyp. aut.)
***
Reposted fromdisheveled disheveled viasalami salami

May 24 2017

maligne
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaaynis aynis
0884 ae5b
Reposted fromspitblaze spitblaze viaheartbreak heartbreak
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaaynis aynis
maligne
7753 7766 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
1711 5197
maligne
5917 1535 500
Reposted fromirresponsible irresponsible viasilence89 silence89

May 22 2017

2702 2afb 500

dionnesyl:

So I came home from school to see my 7 year old sister putting skittles with my antidepressants, I went up to her and asked “Hey what you doing?” She looked at me, smiled and said “Skittles make me happy so I put them with your medicine that makes you happy so you can be extra happy.” That was the cutest thing i’ve ever heard.

Reposted frommynnia mynnia vianiemniej niemniej
maligne
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viacocciuella cocciuella
4301 5d92 500

cleofisrandolph:

Twin Peaks: The Return “Part 1″ (2017) dir. David Lynch, cinematography by Peter Deming

Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit

May 18 2017

maligne
0873 c3d1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairiis iriis

May 14 2017

maligne
8248 87e6 500
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl